• ۲۱:۴۸ - دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۰

اخبار برگزیده

آقای اصغر شفیعی

آقای اصغر شفیعی

به عنوان ، عامل خزانه دار و مدیر کل امور مالی واحد تهران مرکزی برگزیده گردید.