مدیریت

معاونت اداری و مالی واحد تهران مرکزی

آدرس : تهران - خیابان آزادی - چهار راره اسکندری شمالی- خیابان فرصت - پلاک 136 ساختمان ستادی2  طبقه هفتم

معاونت اداری و مالی  : دکتر محمدعلی کـرامتی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی : رضا قـاسـمی

تلفن : 66428970