مدیریت

معاونت اداری و مالی واحد تهران مرکزی

آدرس : تهران - انتهای بلوار ارتش- سوهانک- مجتمع دانشگاهی ولایت

کدپستی :1955847881

معاونت اداری و مالی  : دکتر بهمن نقدی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی : محمدامین محمدزاده

تلفن : 23902126