اداره کل امور مالی و ذیحساب

اداره کل امور مالی واحد تهران مرکزی

آدرس : تهران - خیابان آزادی - چهار راره اسکندری شمالی- خیابان فرصت - پلاک 136 ساختمان ستادی 2  طبقه سوم

عامل خزانه دار و مدیرکل امور مالی  : آقای اصغر شفیعی

مسئول دفتر عامل خزانه دار و مدیرکل امورمالی : آقای ناصر نیاری

 تلفن :