درباره معاونت اداری مالی

 

واحد تهران مرکزی اولین و بزرگترین واحد ازاین مجموعه بزرگ دانشگاهی است.که درمرداد ماه 1361 فعالیت آموزشی خود را با شرایطی خاص درفضای مطلوب آموزشی و تلاش درراستای تحقق اهداف مرتبط با ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش خود شروع نموده است. 

حوزه اداری ومالی با همت و پیشوانه خداوند متعال دربه ثمررسیدن اهداف عالیه دانشگاه همواره مسائل مربوط به اداری وبحث مالی را با موفقیت پشت سرنهاده است.