مناقصه + مزایده

خواهشمند است برای دانلود آگهی و اسناد، از مرورگر موزیلا Mozilla(فایر فاکس Firefox)استفاده نفرمائید.

آگهی مناقصه نوبت دوم تعمیر،سرویس و نگهداری سالانه تاسیسات برقی ومکانیکی مجتمع دانشگاهی آیت ا... هاشمی(ره) , مجتمع دانشگاهی شهید صدرزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ازتاریخ 28/7/99 لغایت 12/8/99

**اسناد مناقصه**

آگهی مناقصه نوبت اول سرویس ونگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ازتاریخ 20/8/99لغایت 3/9/99

*اسناد مناقصه*

آگهی مناقصه نوبت پنچم، فروش ضایعات آهن آلات ولوازم اداری مستعمل دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی از تاریخ 30/9/99 لغایت 13/10/99

*****اسناد مناقصه*****

 

آگهی مزایده نوبت اول اجاره انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی از تاریخ 21/10/99 لغایت 5/11/99

********اسناد مزایده********

 

آگهی مناقصه نوبت اول سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع دانشگاهی ولایت( سوهانک)دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی ازتاریخ 11/11/99لغایت 25/11/99

*****اسناد مناقصه*****

 

آگهی مناقصه نوبت اول سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع دانشگاهی ولایت(سوهانک)دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی از تاریخ 12/12/99 لغایت 25/12/99

******** اسناد مناقصه *********

 

آگهی مناقصه نوبت سوم سرویس ونگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع دانشگاهی آیت اله هاشمی رفسنجانی و مجتمع شهید صدرزادهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ازتاریخ 11/2/1400 لغایت25/2/1400

 

*****اسناد مناقصه*****

 

آگهی مناقصه نوبت دوم سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع دانشگاهی ولایت( سوهانک)دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی ازتاریخ18/3/1400 لغایت5/4/1400

پیش نویس قرارداد سرویس ایاب و ذهاب

 

***اسناد مناقصه***

 

آگهی مزایده نوبت ششم فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی(جدید)از تاریخ 22/3/1400لغایت 7/4/1400

 

*****اسناد مزایده*****

 

 

آگهی مناقصه نوبت دوم سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع دانشگاهی شهید سلیمانی (سوهانک) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از تاریخ 22/3/1400 لغایت 7/4/1400

پیش نویس قرارداد

*******اسنادمناقصه*******

 

آگهی مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع دانشگاهی شهید سلیمانی (سوهانک) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(جدید) از تاریخ 22/3/1400 لغایت 7/4/1400

پیش نویس قرارداد

***اسنادمناقصه***

 

آگهی مناقصه نوبت اول  سرویس و نگهداری آسانسورهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به جز مجتمع دانشگاهی شهید سلیمانی (سوهانک)(جدید) از تاریخ 27/7/1400 لغایت 11/8/1400

 

*******اسنادمناقصه*******

 

آگهی مناقصه نوبت اول   واگذاری حجمی امورخدمات نظافتی وانجام امور مربوط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (جدید) از تاریخ 27/7/1400 لغایت 11/8/1400

 

*******اسنادمناقصه*******