معاونت اداری مالی

مـعاون اداری ومـالی واحـد تهران مرکزی: دکتر محمدعلی کرامتی

 

آدرس پست الکترونیکی :   m-keramati@iau-arak.ac.ir

                          mohammadalikeramati@yahoo.com  

                                                                         

دانلود رزومه

 

 

               مشخصات فردی

متولد 1346

تلفن 66428970

کارشناسی مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

دکتری مدیریت صنعتی ، فارغ التحصیل 1380 از واحد علوم و تحقیقات.

استادیار پایه 20 دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

 

سوابق تدریس

1.تحقیق درعملیات برای رشته های مدیریت و مهندسی صنایع درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال1372.

2.تحلیل آماری برای رشته های مدیریت و مهندسی صنایع در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد از سال1372.

3.تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) برایرشته های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع درمقاطع کارشناسی ارشد ازسال 1384.

4.روش تحقیق وتجزیه و تحلیل آماری مقطع دکتری واحد علوم وتحقیقات در سال 1385.

5.کاربرد نظریه مجموعه های فازی درتصمیم گیری کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از سال1387.

6.مدیریت تولید ، کارشناسی مدیریت صنعتی ،1372-1380 .

7. مدیریت تولید ، کارشناسی مدیریت صنعتی 1372-1380 .

8. طرح ریزی واحد های صنعتی ، کارشناسی مهندسی صنایع 1374 -1382 .

9.برگزاری کارگاههای متعدد برای همکاران هیات علمی در واحدهای مختلف دانشگاه.

10.تدریس دردانشکده مهندسی کاربردی 1374-1379 .

11.تدریس در مرکز آموزش مدیریت دولتی ، استان مرکزی 1374 -1382 .

 

انتشارات

  کتاب ها:

1.کرامتی ، محمد علی ، پژوهش عملیاتی ،ترجمه،1374،فتح دانش.

2. کرامتی ، محمد علی ، پژوهش عملیاتی ، ترجمه 1393 ،دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

 

  مقاله های علمی پژوهشی :

1.اصغرپور، محمد جواد ،کرامتی ، محمدعلی ، ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع ایران ،1384، اقتصاد ومدیریت ، شماره67،24-13.

2.کرامتی ، محمدعلی ، تحلیل چند متغیره رابطه رضایت شغلی کارکنان ورضایت مندی مشتریان ،1387، پزوهشهای مدیریت ، شماره 79 ،86-75.

3.کرامتی ، محمدعلی ، نوری ، زیبا ، رضازاده ، امیر، ارزیابی رابطه بین پاداش و افزایش تولید با استفاده از معادلات همزمان ،1387، بصیرت ، شماره 40 ،176-160.

4.کرامتی ، محمدعلی ، نیکزاد شهریور، مسعود ، ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری بارویکرد فازی ،1387، مجله علوم و تکنولوژی نساجی ، سال چهارم- شماره اول ،77-67.

5.کرامتی ، محمد علی ، حمزه لویی ، علی ، ارزیابی تأثیر اهداف ، موانع ، محرکها ، پویاییهای تیمی وحمایت سازمانی براثر بخشیICT با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی ، 1391; 28 (1) ،85-1852.

 

 

مقاله های علمی وترویجی:

6.کرامتی ، محمد علی ، مترجم ، نقش سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی آسیا ، اطلاعات سیاسی اقتصادی سال بیستم ، شماره 9-10 (پیاپی 226) ، خرداد و تیر 1385،204-219.

7.آزاد ، ناصر ،کرامتی ، محمد علی وکرمی ، رهبر. بررسی رابطه انعطاف پذ یری حاصل از زیر بنای فناوری اطلاعات با ارزش تجاری ادراک شده شماره 50 آذر ودی 1390 ،دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 81-91.

 

مقاله های انگلیسی:

8.Asady ,B., Akbari, M. and Keramati, M. A.(2011) 'Ranking of fuzzy numbers by fuzzy mapping',International Journal of Computer Mathematics, 88: 8,1603 — 1618.

9.Parsaei,S., Keramati, M. A.,Zorriassatine,F.,Feylizadeh,M.R.(2012)An Order Acceptance Using FAHP and TOPSIS methods: A Case Study Of Iranian Vehicle Belt Production IndustryInternational Journal of Industrial Engineering Computations,3:–.

10.Ashtiani, G.,p., Keramati,M.,A., Alamdari,M.(2012)Assessment of E-S-Qual and E-RecS-Qual in Internet Banking System and Prioritize the Factors Affecting The Quality Of  Banking Service With the AHP (Evidence Iran Banking System),www.textroad.com/pdf/JBASR/J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(1)891-900, 2012.pdf

11.Keramati, M. A.,Noshirvani,D.,(2012) Identifying Criteria and Proposing a Model for Industrial Cooperatives Evaluation Using MADM Methods, http://www.textroad.com/pdf/JBASR/J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(1)262-270, 2012.pdf

12.Keramati, M. A.,Hori,M.,S.,Afzali,S.,R.,(2012) A study on effects of personal characteristics on organizational commitment, Growing Science,http://growingscience.com.

13.Habibi,A.,keramati,M.,A.,(2012) Survey of effectiveness factors on satisfaction with FQFD and FAHP in Shazand Imam Khomeini Refinery, Journal of Basic and Applied Scientific Research, http://www.textroad.com

14.Keramati, M.A,.Battooei,Saeid,(2015),determining the weight of main activities in the oil and gas industry projects by fuzzy TOPSIS model,indean journal of natural sciences,5:-.

15.Keramati, M.A.,Javanmard,H.,andBhmani,V.,(2015),determination periodic order optimal model,Journal of Novel Applied Science,4/1:87-90.

16.Keramati M,A,.EmadRoghanian and ,ElnazHessamiNaghshbandi,(2014),RANKING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION FACTORS AND MANAGEMENT STRATEGIES IN POWER PLANTS USING MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING (AHP, TOPSIS, SAW) MODELS CASE STUDY: SANANDAJ COMBINED CYCLE POWER PLANT,Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences,4(4):234-246.

17.Keramati M,A,. MahsaShaeri,(2014),Assessment of Credit Risk Management and Managerial Efficiency ofBanks Using Data Envelopment Analysis (DEA) Network,Biological Forum – An International Journal ,6(2):320-328.

18.KeramatiM,A,.Bahmani,V.,Ranking periodic ordering models on the basis of minimizing total inventory cost,(2015),management science letters,.-.

 

 

 

کنفرانسها:

19.Keramati,M.A.&Adim,M.R.(2007) TOPSIS vs. Malmquist productivity index in DEA context: An illustrative study of a factory,3rd international conference on business, management  and economics, yasar university, turkey.

20.کرامتی، محمدعلی ، فراهانی ، انوشیروان ، اولویت بندی وتعیین ترکیب بهینه تولید محصولات مجتمع پتروشیمی اراک ،چهارمین  کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس،1384.

21. کرامتی ، محمد علی ، احسانی فر، محمد ، نورمحمد بیگی ، محمدرضا ، ارایه مدل چند هدفه مکان یابی بهینه ضایعات ساختمان وتخریب سازه ها ،1393، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق درعملیات.

22. کهریزی ، فاطمه ، کرامتی ، محمدعلی ، بررسی تاثیر افزایش لایه های پنهان دردقت شبکه های عصبی برای رتبه بندی اعتباری ،1392، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها.

23.طباییان ، سیدعمیدرضا ،کرامتی ، محمدعلی ، نقس کارآفرینی درتحول نظام اداری ،1392، سومین همایش ملی چالش ها و ضرورت های تحول درنظام اداری کشور.

24.کهریزی ، فاطمه ،کرامتی ، محمدعلی ، پیش بینی اعتباری: مقایسه نتایج حاصل ازشبکه عصبی ورگرسیون لجستیک ، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها.

25.کرامتی ، محمدعلی ، قلندری ، آیت ، رتبه بندی شرکتهای تعاونی مسکن مهربا استفاده از روش F-SAW،1392، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،کارآفرینی وتوسعه اقتصادی.

26.حاتمی مقدم ، حسین ،کرامتی ، محمدعلی ، تعیین ورتبه بندی عوامل موثر برافزایش رضایت گیرندگان تسهیلات بانکی بااستفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی ،1392، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،کارآفرینی وتوسعه اقتصادی.

27.کرامتی، محمدعلی ، قلندری ، آیت ، تعیین و رتبه بندی عوامل موثر برافزایش کیفیت مسکن با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی ،1392، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی وتوسعه اقتصادی.

28.افتخاری، میثم ،کرامتی ، محمدعلی ، قاسمی ، مرتضی ، تعیین وزن معیارهای ارزیابی شناخته شده درزمینه مسکن مهربا استفاده از رویکردANP،1392، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،کارآفرینی وتوسعه اقتصادی.

29.افتخاری ، میثم ،کرامتی، محمدعلی، بررسی عملکرد شرکت های تعاونی مسکن مهر با استفاده از رویکردتلفیقیDEA &AP،1392، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،کارآفرینی وتوسعه اقتصادی.

30.نقدی بیگ ، بهزاد ،کرامتی ، محمدعلی ، سناریوهای آینده پروژه های پایین دستی صنایع نفت ،گاز وپتروشیمی ایران ،1392، دومین همایش ملی آینده پژوهی.

31.کرامتی، محمدعلی ،کریمی مهرآبادی ، رضا ، پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی درمقایسه با سایر انرژی های نو در ایران ،1392،اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی.

31.کرامتی ، محمدعلی ، حصاری ، مهدی ، مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش AHP،1392، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی.

32.حاتمی مقدم ، حسین ،کرامتی ، محمدعلی ، رتبه بندی بانک های دولتی در ارایه تسهیلات با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ، 1392، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،کارآفرینی وتوسعه اقتصادی.

33.گلبهارزاده ، مصطفی ،کرامتی ، محمدعلی ، خضرلو ، معصومه ،گلبهارزاده ، محسن ، رتبه بندی سازندگان قطعات مکانیکی براساس روش تصمیم گیری فازی ،1391، اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) درعلوم و صنایع.

34.کرامتی ، محمدعلی ، نبوت ، مهتاب ، ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از آنالیز همبستگی کانون یک درحوزه تحلیل پوششی داده ها ،1391، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

35.کرامتی ، محمدعلی ، سلیمانی حمیدی نژاد ، پویان ، مقایسه روش های متداول طبقه بندی درداده کاوی به وسیله روش های آماری وتحلیل پوششی داده ها ،1391، اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها.

36.کرامتی ، محمدعلی ، سلیمانی حمیدی نژاد ، پویان ، ارایه روشی نوین جهت تعیین مدل وارزیابی عوامل موثر براشتغال زایی تعاونی های استان فارس با استفاده از داده کاوی درطبقه بندی وانتخاب خصیصه ،1391،اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها.

37.کرامتی ، محمدعلی ، وکیلی ، مهدی ، استفاه ازتکنیک SIRدرراستای بررسی معیارها و روشهای انتخاب پیمانکاران ،1389، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.

38.ادیب نیا ، محمدمهدی ، اسدی ، بابک ،کرامتی ، محمد علی ، تعیین سبد ارزی بهینه درفروش نفت به وسیله الگوریتم ژنتیک ،1388، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق درعملیات ایران.

 

 

طرح ها وپروژه ها

انجام 13پروژه و طرح خاتمه یافته درون و برون دانشگاهی مشتمل بر پایان نامه های حمایتی کارشناسی ارشد.

 

راهنمایی ومشاوره

راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان نامه ارشد در رشته های مدیریت و مهندسی صنایع.

مشاوره 5 پایان نامه دکتری در دانشکده مدیریت واحد علوم وتحقیقات.

داوری 1 پایان نامه دکتری در واحد علوم وتحقیقات.

داوری طرح های پژوهشی،کتب ومقالات

 

1.داوری 35 طرح پژوهشی برای منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی.

2.داوری 5 طرح پژوهشی برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.

3.داوری 10عنوان کتاب برای منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی.

4.داوری چندین عنوان کتاب برای واحد اراک.

5.داوری چندین مقاله برای مجلات دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

مسولیت های سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی

1. معاون اداری و مالی واحد تهران مرکزی از3/7/1394 تا کنون

2. معاون اداری و مالی واحد اراک1386/7/1 تا 1394/7/2

3. رییس دانشکده مدیریت واحداراک 1386-1380.

4. مدیرکروه مدیریت صنعتی واحداراک1380-1374.

5. مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع –مدیریت سیستم وبهره وری-1387-ادامه دارد.

6. ریئس کمیته دادرسی کارکنان واحد اراک 1386-ادامه دارد.

7. دبیر وعضو کمیسیون معاملات واحد اراک 1386 –ادامه دارد.

 

 

عضویت درشوراها،کمیته ها و کمیسیون های دانشگاه

1.عضوکمیته منتخب واحد اراک وابسته به هیات ممیزه دانشگاه آزاداسلامی1388- ادامه دارد.

2. عضو کمیته منتخب استان مرکزی 1390- ادامه دارد.

3.عضو هیئت اجرایی جذب هیات علمی استان مرکزی 1392-1390.

4.عضو شورای پژوهشی واحد اراک 1391-1380.

5. عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد اراک 1386-1383.

6.عضو شورای انتشارات واحد اراک1386-ادامه دارد.

7.عضو کمیته تخصصی طرح وبرنامه و بودجه واحد اراک 1386- ادامه دارد.

8. عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات  انتظامی اساتید واحد اراک 1387 –ادامه دارد.

9.عضو کمیته بورس واحد اراک 1387-ادامه دارد.

10.عضو شورای عمرانی واحد اراک 1390-ادامه دارد.

11.عضوکارگروه تخصصی طرح تدوین استرتژی منطقه پنج 1388- ادامه دارد.

12.عضو شورای طرح وبرنامه وبودجه منطقه پنج.

13.عضوکمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه پنچ1388-ادامه دارد.

14.دبیر همایش ملی "نظام تربیت وتوانمندسازی مدیران آموزش عالی"1387.

15.دبیر علمی دومین و سومین همایش ملی ضرورت ها وچالش های نظام اداری1392-1391.

16.رییس کمیته و شورای اداری ومالی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی1392-ادامه دارد.

17.عضو شورای نظارت و ارزیابی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی1392-ادامه دارد.

18. ریئس کمیسیون بودجه منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 1391- ادامه دارد.

 

 

عضویت های برون دانشگاهی

1.عضوشورای اجرایی مجمع متخصصین ایران دراستان مرکزی1386 –ادامه دارد.

2. عضو کمیسیون بهره وری وتحول اداری وکمیته های تحول اداری وبهره وری دانشگاه اراک 1380-ادامه دارد.

3.عضوشورای آموزشی وپزوهشی مرکزآموزش مدیریت دولتی استان مرکزی 1375-ادامه دارد.

4. عضو کمیسیون کارشناسی تخصصی تشکیلات ونوسازی اداری وساماندهی سرمایه انسانی استانداری مرکزی 1383-ادامه دارد.

5. عضو کارگروه نظارت وارزیابی موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی وموسسات آموزش عالی آزاد استان مرکزی 1391-ادامه دارد.

6.عضو اتاق فکر شهرداری اراک1391- ادامه دارد.

 

 

لوح وتقدیر

 .1پژوهشگر برتر شاخه عوم اداری 1381 .

 .2پژوهشگربرتر 1386 .

 .3مدرس نمونه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 1380 .