معاونت اداری مالی

مـعاون اداری ومـالی واحـد تهران مرکزی: دکتر بهمن نقدی