مدیر کل ذیحساب مالی

عامل خزانه دار و مدیرکل امور مالی  : آقای اصغر شفیعی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

 

سوابق کاری و اجرایی  

از سال 1377 لغایت 1379 کارشناس امورمالی در سازمان مرکزی  آزاد اسلامی

از سال 1379 لغایت 1382 مدیر امورمالی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

از سال 1382 لغایت 1388 مدیرکل امورمالی وذیحساب واحد زنجان

از سال 1388 لغایت مهر 1395 عامل خزانه دا ر و مدیر کل امورمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

از مهر سال 1395 لغایت آبان  1395 عامل خزانه دا ر و مدیرکل امورمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

از ابتدای آبان ماه سال 1395 تا کنون عامل خزانه دار و مدیر کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

 تلفن : 66439679  

آدرس پست الکترونیکی :