اداره حسابداری

اداره حسابداری

رئیس اداره: میتراعزیزپور

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی و کاری: مدیرمالی دانشکده ها ( ادبیات - فنی ومهندسی - الهیات - روانشناسی) ازسال1380 تا 1392

رئیس اداره حسابداری ازسال 1392 تا کنون

شرح وظایف اداره : صدوراسناد حسابداری

تسویه حساب دانشجویی

مغایرت حسابهای دانشکده ها

تهیه گزارش وثبت اسناددرآمدشهریه

پیگیری قراردادهای بوفه وانتشارات

صدورچک وتحویل اسـناد پس ازامـضاء و تائید مسئـولین

تحویل وعودت اسناد تضمینی به دانشجویان کارکنان واعضاء هیـات علـمی وپیمانکاران(بوفه-انتشارات و...)

تهیه وارسال نامه دانشجویان مهمان- تهیه وارسال تخفیفات ورزشی تهیه لیست بدهکاران

شماره تماس :

آدرس پست الکترونیکی :