اداره رسیدگی به اسناد

اداره رسیدگی به اسناد

رئیس اداره : خانم لیلا یوسفی

لیسانس مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی و کاری: مسئول رسیدگی به اسناد و گزارشات از سال1380 تا1391

مسئول دریافت  و پرداخت دانشکده روانشناسی از اواخرسال 1391 تا 1393

رئیس اداره رسیدگی به اسناد از ابتدای آبانماه سال 1393 تا کنون

شرح وظایف اداره: کنترل و بررسی هزینه کلیه پرداختها

کنترل تنخواه گردانها و پیش پرداختها وعلی الحسابها

کنترل انجام امورمربوط به تخفیفات متعلقه دانشجویان

کنترل انجام امورمربوط به بنیاد شهید و بهزیستی

نظارت  برروی اسناد مربوط به خریدهای اداره تدارکات

کنترل ونظارت برصدورچکهای پرداختی و انطباق آنها با مقررات

 کنترل و بررسی تکملی بودن مدارک اعم از دریافتی و پرداختی

کنترل و بررسی حسابهای بدهکاران و بستانکاران وتضمین های لازم 

نظارت و کنترل برتنظیم حسابها پس ازثبت اسناد توسط اداره حسابداری

کنترل و نظارت براجرای صحیح قوانین مالیاتی و بیمه ای قراردادها

کنترل دقیق احکام صادره ازسوی اموراداری برای کارکنان ودفترهیات علمی

کنترل صورت فعالیتهای ارسالی پیمانکاران و پرداخت بر اساس موارد قرارداد و آئین نامه ها

تنظیم اسناد و مکاتبات مربوط به کمیسیون معاملات و مزایده ومناقصه های برگزارشده

 کنترل وبررسی اسناد مربوط به اقلام واموال خریداری شده و نظارت بر نگهداری آنها درسیستم اموال

کنترل و بررسی بر ثبت و نگهداری صحیح حسابهای درآمد وهمچنین جلوگیری ازهرگونه ثبت اشتباه

 شماره تماس :

آدرس پست الکترونیکی :