اداره حقوق و دستمزد

اداره حقوق و دستمزد

رئیس اداره:

مدرک تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی

سوابق اجرایی و کاری: مسئول حقوق ودستمزد پرسنل واحد

 از سال1375 تا 1392 رئیس اداره حقوق و دستمزد از ابتدای سال 1393 تا تـاکنـون

شرح وظایف اداره : پـرداخت حـقوق ومـزایای کـارکنان واعـضای محترم هیـات علـمی

پرداخت کلیه حق التدریس ها بن خواروبار

پرداخت حق بیمه پرسنل واحدو سوابق بیمه تامین اجتماعی

اقدام در خصوص محاسبه و پرداخت کلیه وامهای واحد(صنـدوق - ضـروری - خـرید مسکن- ودیعه مسکن و ...)

شماره تماس :