اداره دفتر داری

اداره دفتر داری

رئیس اداره: مرضیه خلیلی دادگر

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی و کاری: رئیس اداره اموال ازسال1381 تا 1382

 رئیس اداره حسابداری ازسال 1384 تا1392

 رئیس اداره دفترداری ازسـال1393 تـاکنـون

شرح وظایف اداره :  کنترل حسابها 

تنظیم دفاتر و ترازماهیانه واحد

  رسـیدگی وپیگیری حسابهای سنواتی واحد 

 بایگانی و مرتب سازی اسناد صادره مالی 

شماره تماس :