اداره اموال

اداره اموال

رئیس اداره :

مدرک تحصیلی :

سوابق اجرایی و کاری: 

از سال 1394 لغایت شهریور 1395  رئیس اداره کارپردازی

از ابتدای شهریور سال 1395 رئیس اداره اموال

 

شرح وظایف اداره: کنترل و بررسی درخواست اجناس دانشکده ها و ستاد

 بررسی ثبت وارسال اسناد مالی

 کنترل ونظارت برخروج اموال

صدور و نصب شماره اموال دارائیهای حوزه ستادی

 صدور شماره اموال برای دارائیهای تحویلی به دانشکده ها

بررسی و محاسبه صورت وضعیتهای ارسالی از حوزه معاونت دانشجویی در خصوص آمار پخت غذا

 قیمت گذاری و ثبت کلیه اقلام خریداری شده توسط اداره تدارکات و دانشکده ها در سیستم

 دریافت کلیه اقلام درخواستی توسط حوزه های ستادی از انبار واحد

 انبار گردانی و شمارش اجناس در انبار در پایان سال مالی جهت بستن حسابها

 شماره تماس :

آدرس پست الکترونیکی :