اداره پیگیری و وصول مطالبات

اداره پیگیری و وصول مطالبات

رئیس اداره: لیلا ابراهیمی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

سوابق اجرایی و کاری: مسئول پرداخت و هزینه ( ازسال1382 تا پایان سال1394

رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات ( ازابتدای سال 1395 تا کنون )

شرح وظایف اداره : پیگیری و وصول مطالبات 

شماره تماس :

آدرس پست الکترونیکی :